Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden Voeding en leefstijlcoaching Eenvoudig Vitaal.

De algemene voorwaarden hierna, artikel 1 t/m 9, zijn van toepassing op alle adviezen en diensten van Voeding en leefstijlcoaching Eenvoudig Vitaal.

Artikel 1. Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:                            

  • Gewichtsconsulente: Ine Smits, in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulente, handelend als zelfstandige onder de naam Voeding en leefstijlcoaching Eenvoudig Vitaal.                                           

  • Cliënt; degene aan wie door de voedingsdeskundige advies verleent wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger.                        

  • Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt eventueel naar de voedingsdeskundige is doorverwezen.                                            

  • Praktijkadres; de locatie waarop de praktijk van de gewichtsconsulente wordt uitgeoefend: Dienstencentrum Zonnehof, Zonnehof 45, 5865BL Tienray

Artikel 2. Algemeen

De gewichtsconsulente geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken.

 

Artikel 3. Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient de cliënt de gewichtsconsulente hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de gewichtsconsulente geeft, dan wel zodanig bericht geeft, is de gewichtsconsulente gerechtigd om het bedrag voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

 

Artikel 4. Tariefstelling

Voor de behandeling aanvangt deelt de gewichtsconsulente de cliënt mondeling of schriftelijk mee welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De gewichtsconsulente is gerechtigd tariefwijzigingen door te voeren, echter deze tariefwijzigingen worden niet doorgevoerd voor reeds lopende trajecten van cliënten of reeds door cliënten aangeschafte strippenkaarten.

Artikel 5. Gegevens cliënt

De gewichtsconsulente zal in geen geval de gegevens van de cliënt ter beschikking stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.

Artikel 6. Betaling

Betaling geschied contant of via Rabobank. Bij overschrijving via de bank geldt een betalingstermijn van 8 dagen.

Artikel 7. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

De gewichtsconsulente heeft het recht de overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kunnen de diensten worden stopgezet en vindt aan de cliënt een verrekening plaats van door de cliënt betaalde consulten die nog niet hebben plaatsgevonden. Geen van beide partijen heeft recht op een vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Het advies van de gewichtsconsulente is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulente sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulente verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de voedingsdeskundige. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gewichtsconsulente verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden: niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulente nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulente om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulente te alle tijde beperkt worden tot den hoogste tweemaal het tarief van een consult. De gewichtsconsulente is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect. Deelname aan bewegingsactiviteiten is op eigen risico. De gewichtsconsulente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van ongelukken of voor blessures die tijdens of ten gevolge van de bewegingsactiviteiten zijn ontstaan.

Artikel 9. Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulente is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

01-01-2016

KVK-nummer ; 64887995

Contactinformatie

Ine Smits

Bernadettelaan 1

5865BJ Tienray

Tel. 06-52147600

download.jpg
  • Facebook Social Icon

© 2018 door Eenvoudig Vitaal. | Leveringsvoorwaarden | Wetgeving privacy